Polityka prywatności 


Polityka prywatności

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W związku z wprowadzonymi w GAL-TECH Sp. z o.o. zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Panią, Pana o tym, iż chronimy Państwa dane osobowe, a nadto

o prawach, które Pani/Panu przysługują:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka GAL-TECH Sp. z o. o z siedzibą w  Sosnowcu.

Dane kontaktowe:
ul. Sucha 7A, 41-205 Sosnowiec
tel. 32 608 43 07

Fax. 32 205 52 21

e-mail: gal-tech@gal-tech.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w GAL-TECH Sp. z o.o. danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: gal-tech@gal-tech.pl,

 • faksem: 32 205 52 21,

 • telefonicznie: 32 608 43 07 w godzinach 9 -15 w dni robocze,

 • listownie na adres: GAL-TECH Sp. z o.o., ul. Sucha 7A, 41-205 Sosnowiec.

Kontakt z Firmą

Jeżeli Państwo, wysyłają nam e-mail lub list, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji, Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej (art.6 ust. 1. f).

Zamówienie towaru lub usługi

Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (art.6 ust. 1. f).

Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Pani/ Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenia przez Państwa zgody (art.6 ust. 1. a).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.

Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat, lub też do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane organom do tego uprawnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administartor zawarł umowę. Nie gromadzimy jednak danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym, niezwiązanym z prowadzeniem działalności firmy GAL-TECH Sp. z  o. o. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowaniu ani profilowaniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • prawo żądania ich sprostowania,

 • w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do danych, przetwarzanych przez nas na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody,

 • w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo w każdym czasie cofnąć zgodę, w tym celu należy przesłać do nas informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych tj. GAL-TECH Sp. z o. o. składając oświadczenie w formie pisemnej.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.